aa7a8dea493947e4bcb8bfd00c6f42d5eyi10XhCgflmOLox-2

Zásady ochrany osobních údajů

1. KDO JSME

“My”, “nás” nebo “naše” znamená PowerHUB, z.ú., IČ: 05928541, se sídlem Náměstí Kinských 6, 150 00 Praha, Česká republika (dále jen “PowerHUB”). PowerHUB je členem komunity Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) a akcelerátoru zaměřeného na mobilitu, energetiku, chytrá města, životní rovnováhu a komunikační technologie se zvláštním důrazem na podporu zvyšování kvality života, provozující tyto webové stránky. Vystupujeme jako správci osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím vašeho používání našich webových stránek: https://www.powerhub.cz (dále jen “webové stránky”).

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou určeny výhradně k tomu, aby vám poskytly informace o zpracování osobních údajů při používání webových stránek. Pokud jde o naše postupy ochrany osobních údajů týkající se našich služeb, odkazujeme vás na smlouvu, která může být mezi námi uzavřena.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsme vypracovali, protože vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak shromažďujeme, zveřejňujeme, předáváme a používáme (“zpracováváme”) osobní údaje, které nám sdělíte, a jaká máte práva. Věnujte prosím chvíli přečtení těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Máte-li jakékoli dotazy, obavy nebo stížnosti týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, zpracování vašich osobních údajů nebo chcete-li podat žádost o uplatnění (některého z) vašich práv uvedených v článku 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

(a)Prostřednictvím e-mailu: contactme@powerhub.cz, s předmětem “Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách”.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy revidovány dne 1. 3. 2021.

2. JAK POUŽÍVÁME A SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje jsou definovány jako jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelnými se rozumí identifikátory, jako je jméno, identifikační číslo, místo, údaje atd., které lze použít k přímé nebo nepřímé identifikaci fyzické osoby.

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou shromažďovány a používány pro účely uvedené níže:
 1. V případě, že použijete kontaktní formulář na našich webových stránkách, můžete nám poslat zprávu a my použijeme vaše osobní údaje k zodpovězení vašeho dotazu prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
 2. V případě, že se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, bude vaše e-mailová adresa použita k zasílání našich newsletterů, které mohou obsahovat pozvánky na námi pořádané akce, semináře apod..
 3. V případě, že jste registrovaným uživatelem našich programů, použijeme vaše osobní údaje k tomu, abychom vám umožnili přístup na náš intranet a k provozu našeho procesu podávání žádostí. Budeme podávat zprávy třetím financujícím stranám, abychom podávali informace o konkrétních činnostech financovaných nebo potenciálně financovaných z příslušných grantů a o osobních údajích spojených s těmito činnostmi. Kdykoli to bude možné, budeme pro účely podávání zpráv používat anonymizované informace. Naši partneři a/nebo auditoři jednající jménem našich poskytovatelů finančních prostředků si však mohou vyžádat osobní údaje za účelem monitorování nebo ověřování našich činností. Můžeme vám a dalším uživatelům našich webových stránek a souvisejících platforem předkládat návrhy a doporučení týkající se služeb nebo součinnosti, které by vás nebo je mohly zajímat.
 4. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem podpory webových stránek a zlepšení uživatelského komfortu, což zahrnuje zajištění bezpečnosti, dostupnosti, výkonu, kapacity a stavu webových stránek.
 5. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vymáhání nebo výkonu práv, která nám náleží na základě platných právních předpisů, například za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 6. Vaše osobní údaje můžeme také použít ke splnění našich smluvních povinností definovaných v příslušných programech nebo výzvách, do kterých jste se přihlásili, včetně jejich poskytnutí externím spolupracovníkům, jako jsou hodnotitelé, mentoři, poradci, školitelé, supervizoři, interní řídicí tým, spolupracující partneři z PowerHUB nebo EIT Community nebo spolupracující partneři v rámci příslušného programu, výzvy nebo akce.
 7. Vaše osobní údaje můžeme také použít k plnění našich povinností stanovených příslušnými právními předpisy.
Pro výše uvedené účely budeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů:
 1. Kontaktní údaje: v případě, že použijete kontaktní formulář, budete požádáni, abyste nám sdělili své jméno, název organizace a e-mailovou adresu. Dále budeme zpracovávat veškeré osobní údaje, které se rozhodnete uvést do vyhrazeného prázdného pole (neposkytujte nám prosím žádné citlivé údaje, jako jsou informace o zdravotním stavu, informace o odsouzení za trestný čin nebo čísla kreditních karet/účetů). Vaši e-mailovou adresu budeme zpracovávat také v případě, že se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru. Jedná se o osobní údaje, které poskytujete přímo vy.
 2. Údaje o partnerovi: jméno, e-mailová adresa, adresa a další osobní nebo obchodní údaje, které můžete vyplnit v příslušných formulářích.
 3. Osobní údaje: vaše jméno, e-mailová adresa a další osobní údaje obsažené ve vašem životopise, které nám poskytnete prostřednictvím naší e-mailové adresy.
 4. Údaje o použití: Shromažďujeme osobní údaje týkající se vašich aktivit na našich webových stránkách, jako je IP adresa, ID a typ zařízení, zdroj odkazu, jazykové nastavení, typ prohlížeče, operační systém, zeměpisná poloha, délka návštěvy, zobrazení stránek nebo informace o načasování, frekvenci a způsobu používání služby. Tyto informace mohou být shrnuty a použity, aby nám pomohly poskytnout užitečnější informace týkající se používání našich webových stránek. V případě, že jsou údaje o používání zcela anonymizované (a nelze je tedy vysledovat zpět k vám jako k jednotlivci), nebudou pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů považovány za osobní údaje. Jedná se o osobní údaje, které jsou automaticky shromažďovány prostřednictvím vašeho používání webových stránek.
 5. Údaje o transakcích: Shromažďujeme osobní údaje týkající se transakcí, které provedete prostřednictvím webových stránek, včetně vašich kontaktních údajů, platebních informací a zakoupeného zboží a/nebo služeb. Jedná se o osobní údaje poskytnuté přímo vámi.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů jsou naše oprávněné zájmy. Naším oprávněným zájmem je reagovat na vaše žádosti nebo žádosti o zaměstnání, umožnit vám jako partnerovi přístup do našeho intranetu a poskytovat vám lepší služby webových stránek. V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje za účelem zasílání našich newsletterů, je právním základem zpracování rovněž náš oprávněný zájem, ale pouze do té míry, že jste již naším zákazníkem. V případě, že ještě nejste naším zákazníkem, je právním základem zpracování váš souhlas. V druhém případě máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování provedeného před odvoláním vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro účely uvedené v tomto článku.

3.UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ A JEJICH VYMAZÁNÍ

Vaše osobní údaje, s výjimkou údajů o partnerech, budou uchovávány po dobu 7 let. Partnerské údaje budou uchovávány po dobu, po kterou jste naším partnerem nebo s námi spolupracujete v některém z našich příslušných programů, a poté ještě po dobu 7 let.

V případě, že odvoláte svůj souhlas nebo vznesete námitku proti používání vašich osobních údajů a tato námitka bude úspěšná, odstraníme vaše osobní údaje z našich databází. Vezměte prosím na vědomí, že si ponecháme osobní údaje nezbytné k zajištění respektování vašich preferencí v budoucnu.

Výše uvedené nám však nebrání uchovávat jakékoli osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností při podání právního nároku nebo obraně proti právnímu nároku nebo pro důkazní účely.

4.VAŠE PRÁVA

V tomto článku jsou uvedena vaše hlavní práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Snažili jsme se je pro vás přehledně a čitelně shrnout.

Chcete-li uplatnit některá ze svých práv, zašlete nám písemnou žádost podle článku 1 těchto Zásad ochrany osobních údajů. Na vaši žádost odpovíme bez zbytečného odkladu, v každém případě však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V případě prodloužení lhůty pro odpověď nebo v případě, že na základě vaší žádosti nepřijmeme žádné opatření, vás o tom budeme informovat.

Právo na přístup

Máte právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a v případě, že je zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům spolu s určitými dalšími informacemi, které rovněž najdete v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Máte právo získat od nás kopii vašich osobních údajů, které máme k dispozici, pokud tím nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. První kopie bude poskytnuta bezplatně, ale vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek, pokud si vyžádáte další kopie.

Právo na opravu

Pokud jsou osobní údaje, které o vás uchováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu nebo doplnění s ohledem na účely zpracování.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Za určitých okolností máte právo na výmaz svých osobních údajů bez zbytečného odkladu. Mezi tyto okolnosti patří:

 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný jiný zákonný důvod;
 3. Zpracování se provádí pro účely přímého marketingu;
 4. Osobní údaje byly zpracovány protiprávně nebo,
 5. Vymazání je nezbytné pro dodržení právních předpisů EU.

Z práva na výmaz existují určité výjimky. Mezi tyto výjimky patří případy, kdy je zpracování nezbytné,

 1. za uplatňování práva na svobodu projevu a informací;
 2. pro splnění zákonné povinnosti nebo,
 3. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Právo na omezení zpracování

Máte právo omezit zpracování svých osobních údajů (což znamená, že osobní údaje mohou být uloženy pouze u nás a mohou být použity pouze pro omezené účely), pokud:

 1. Zpochybňujete přesnost osobních údajů (a to pouze po dobu potřebnou k ověření této přesnosti);
 2. Zpracování je protiprávní a vy žádáte o jeho omezení (na rozdíl od uplatnění práva na výmaz);
 3. Osobní údaje již nepotřebujeme pro naše zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo,
 4. vznesli jste námitku proti zpracování a čekáte na ověření této námitky.

Kromě našeho práva na uložení vašich osobních údajů je můžeme zpracovávat i jinak, ale pouze:

 1. s vaším souhlasem;
 2. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 3. na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo,
 4. z jakéhokoli důvodu souvisejícího s procesem podávání žádostí v příslušném programu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo,
 5. z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Před zrušením omezení zpracování vás budeme informovat.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud je právním základem pro naše zpracování vašich osobních údajů souhlas a toto zpracování je prováděno automatizovaně, máte právo na to, abychom vám vaše osobní údaje poskytli ve strukturovaném a běžně používaném formátu. Toto právo však neplatí, pokud by tím byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, ale pouze v rozsahu, v němž je právním základem pro zpracování to, že zpracování je nezbytné pro:

 1. plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo výkon úřední pravomoci, která nám byla svěřena;
 2. Účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana.

Pokud vznesete takovou námitku, přestaneme osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. V případě, že jste se přihlásili nebo podali jakoukoli žádost ve výzvách a programech na této webové stránce nebo pokud jste připravili jakékoli podklady pro takové podání a následně vznesete takovou námitku, přestaneme osobní údaje zpracovávat 7 let poté, co bude spolupráce nebo jakýkoli jiný druh vztahů na základě této žádosti ukončen.

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování pro účely přímého marketingu). Pokud takovou námitku vznesete, přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony o ochraně osobních údajů, máte zákonné právo podat stížnost u dozorového úřadu odpovědného za ochranu osobních údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU, v němž máte obvyklé bydliště, v němž pracujete, nebo v místě údajného porušení předpisů. V českém jazyce můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), (úřad pro ochranu osobních údajů) Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, Česká republika, https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10&p1=2567.

5.POSKYTOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit v případě, že je to nutné nebo nutné ke splnění zákonné povinnosti. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit našim “partnerům”, pokud jste nám tyto údaje poskytli v procesu podávání žádosti nebo během komunikace s námi, nebo jsme obdrželi váš souhlas, a vlastníkovi našeho intranetu nebo našim dodavatelům IT.  Veškeré údaje získané z vaší strany během komunikace nebo procesu podávání žádosti nebo jsme oprávněni poskytnout našim partnerům.